Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  ul. Mochnackiego 4; 35-016 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie funkcji kasjera,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • prowadzenie ewidencji czeków, weksli,
 • sporządzanie przelewów,
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących działalności socjalnej,
 • dekretowanie i księgowanie operacji finansowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy KW PSP w Rzeszowie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
  -umiejętności współdziałania w grupie,
  -współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  -narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,
  -praca na 3 piętrze,
  -praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,
  -brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego conajmniej 1 rok pracy w komórkach księgowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,

wymagania dodatkowe

 • znajomość klasyfikacji budżetowej dla operacji finansowych obowiązującej w jednostkach MSWiA,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 • numer telefonu do kontaktu w sprawach postępowania kwalifikacyjnego,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony- zastępstwo.
  Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie osobiście w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w KW PSP w Rzeszowie”.
  Oferty kandydatek/kandydatów z niekompletną dokumentacją lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
  Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu wiedzy, a pięć osób, które uzyskają najlepszy wynik z testu wiedzy zostanie poinformowanych o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  W przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech kandydatek/kandydatów, którzy będą spełniali wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od testu wiedzy i przeprowadzenie tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
  Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą również na stronie www.podkarpacie.straz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
  Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 17 74 70 236 lub 17 74 70 221.