Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw Zespołu Administratorów – funkcjonowania sieci teleinformatycznych oraz realizacji zamówień na sprzęt, materiały i usługi teleinformatyczne
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  Bydgoszcz
  Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru konserwacyjno-technicznego sieci teleinformatycznej garnizonu kujawsko-pomorskiego,
 • opracowywanie założeń do projektów instalacji sieci strukturalnej,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych na dostawę sprzętu, materiałów i usług z zakresu łączności i informatyki,
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych,
 • uczestnictwo w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, sporadycznie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy. Praca wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oraz z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo-kontrolnych. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda osobowa oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatycznym – administracja sieci teleinformatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • prawo jazdy kat. B,
  • konfiguracja urządzeń sieciowych,
  • rozwiązywanie problemów technicznych,
  • wiedza z zakresu topologii sieci,
  • komunikatywność, asertywność i umiejętność argumentowania,
  • umiejętność współpracy, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • 6 m-cy praktyki lub pracy w zakresie przeprowadzania projektów teleinformatycznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180777

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2800,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.