Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw Zespołu Administratorów
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie aplikacji w technologiach webowych,
 • realizowanie nadzoru autorskiego i administracyjno-technicznego nad stworzonymi aplikacjami,
 • administrowanie aplikacjami użytkowanymi w pionie Sztabu Policji oraz aplikacją SESPOL w zakresie konfiguracji, modyfikacji i aktualizacji,
 • prowadzenie szkoleń i przygotowywanie dokumentacji dla administratorów i użytkowników wdrażanych i administrowanych systemów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań modernizacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych; istnieje możliwość wyjazdów służbowych; wymagająca ciągłych kontaktów
  z użytkownikami wewnętrznymi oraz w niewielkim zakresie z instytucjami i firmami zewnętrznymi; przewiduje się możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych i w trakcie publicznych prezentacji; przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy; niezwiązana z wysiłkiem fizycznym;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego; budynek wyposażony w windę, podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, jednakże na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; zachodzi konieczność poruszania się po obiektach, w których brak jest wind i podjazdów;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w charakterze informatyka lub teleinformatyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • wiedza dotycząca administrowania systemami Linux, Windows Server oraz bazami SQL,
  • znajomość zagadnień dotyczących administrowania stron WWW,
  • znajomość języków programowania w technologiach webowych i bazodanowych,
  • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów i argumentowania,
  • asertywność, komunikatywność oraz zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, specjalność – programowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180869

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2750 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.