Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw Sekcji Nieruchomości i Remontów
 • w Wydziale Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85 – 090 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Kijowska 5
  85-703 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i rozliczanie powierzonych zadań remontowych lub inwestycyjnych w branży budowlanej,
 • dla potrzeb małych remontów czy modernizacji, nie wymagających opracowania dokumentacji budowlanej branży budowlanej, rozpoznawanie najpilniejszych potrzeb i samodzielne przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorysów inwestorskich,
 • przygotowywanie zadań do realizacji i uczestniczenie w procedurach o zamówienie publiczne, współtworzenie części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
 • dokonywanie przeglądów technicznych, sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli nieruchomości, będących w trwałym zarządzie KWP,
 • rozpoznawanie na bieżąco rynku firm wykonawczych, asortymentu materiałów budowlanych, ich dostępności i ceny, śledzenie nowości technicznych oraz zapoznawanie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie, każdorazowo po zakończeniu prowadzonego zadania remontowego lub inwestycyjnego, aktualizacji karty danego obiektu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe związane z kontrolą i nadzorem robót budowlanych w jednostkach policji w województwie kujawsko-pomorskim,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z wykorzystaniem komputera, aparatu fotograficznego i miernika laserowego; nadzór i kontrola robót bezpośrednio na budowach, na wysokościach i w zagłębieniach; bariery architektoniczne tworzone w trakcie wykonywania remontów obiektów policyjnych oraz budowy nowych obiektów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
  • obsługa pakietu MS Office,
  • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
  • znajomość wykonywania kosztorysów inwestorskich,
  • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
  • dobra organizacja pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85 – 090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 180318

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 3900 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2014 Nr 1111, ze zm.).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.