Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw zarządzania, utrzymania i rozwoju systemów radiokomunikacyjnych Policji
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy pracowników Zespołu Radiokomunikacji oraz pracowników jednostek podległych w zakresie zadań związanych z wdrażaniem i eksploatacją projektów radiokomunikacyjnych na terenie woj. pomorskiego;
 • planowanie i projektowanie z uwzględnieniem wieloletniego okresu projektowo-wdrożeniowego nowych, wynikających z ciągłego postępu technologicznego, rozwiązań radiokomunikacyjnych na potrzeby jednostek policji w woj. pomorskim ;
 • opracowywanie założeń do SIWZ oraz udział w pracach komisji przetargowych;
 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów radiokomunikacyjnych policji woj. pomorskiego;
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN w celu zapewnienia użytkownikom właściwego dostępu do systemów informatycznych oraz radiokomunikacyjnych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe;
  – nietypowe godziny pracy- w związku z awariami, wdrożeniami, eksploatacją;
  – zagrożenie korupcją;
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne – brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze: Radiokomunikacja, Elektronika, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej);
  • asertywność oraz umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów;
  • umiejętność kierowania zespołem;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe – Radiokomunikacja, Elektronika, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka
 • świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: ok. 3 370 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!!

  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.

  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP
  w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie na adres ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach bip.kprm.gov.pl/kprm/sc/ogłoszenia/, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl

  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!

  Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 321-53-27.