Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ds. mobilnych systemów łączności radiotelefonicznej
 • w Wydziale Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Teleinformatyki
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne analizowanie i rozliczanie finansowe użytkowania służbowych telefonów komórkowych przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego, w celu racjonalnej gospodarki posiadanymi środkami,
 • samodzielne administrowanie terminalami mobilnymi z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych, w celu uzyskania optymalnego wykorzystania sprzętu i maksymalnej efektywności pracy funkcjonariuszy Policji garnizonu śląskiego,
 • pełnienie wiodącej roli przy analizie stanu technicznego urządzeń łączności radiotelefonicznej oraz samodzielne dokonywanie niezbędnych napraw, w celu przywrócenia ich sprawności, wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt techniczny,
 • uczestniczenie w procedurach o zamówienia publiczne na zakup usług telekomunikacyjnych i sprzętu łączności, w celu zapewnienia ciągłości usług telefonii komórkowej i dostaw niezbędnego sprzętu,
 • planowanie, wdrażanie i dostosowywanie usług z oferty operatorów sieci telefonii komórkowej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, w celu unowocześnienia obecnie funkcjonujących rozwiązań technicznych,
 • pełnienie roli wspierającej podczas kwalifikacji urządzeń łączności radiotelefonicznej do napraw w firmach serwisowych, w celu przywrócenia sprawności technicznej,
 • programowanie radiotelefonów UKF wspierając się specjalistycznymi programami komputerowymi, w celu dostosowania ich parametrów technicznych do bieżących potrzeb jednostek garnizonu śląskiego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, terminale mobilne oraz komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Sporadyczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19 w budynku E, I piętro. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe elektroniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość zasady działania urządzeń radiokomunikacyjnych oraz propagacji fal radiowych,
  • umiejętność rozumienia dokumentacji technicznej eksploatowanych urządzeń w języku angielskim,
  • umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie elektroniki i radiokomunikacji,
 • planowanie i organizacja pracy własnej,
 • komunikacja, z uwzględnieniem umiejętności przekazywania i odbierania informacji w mowie i piśmie,
 • samodzielność,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • prawo jazdy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Doboru i Szkolenia
  Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 342,30 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).
  Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.