Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw dyscyplinarnych
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.3

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie ujawnionych nieprawidłowości w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń w funkcjonowaniu struktur celem przedstawienia propozycji systemowych rozwiązań zmierzających do ich ograniczenia w przyszłości,
 • świadczenie pomocy merytorycznej funkcjonariuszom i pracownikom Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi z zakresu postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych oraz podejmowanie działań wspierających dla potrzeb szkolenia,
 • realizowanie w ramach kompleksowych przedsięwzięć czynności analityczno-diagnostycznych połączonych z prowadzonymi w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi działaniami naprawczymi o charakterze systemowym w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na piętrze II

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku prawniczym lub administracyjnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań dyscyplinarnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o Policji, przepisów wykonawczych
  • znajomość kodeksu postępowań administracyjnych,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie: powyżej 3 lat w obszarze postępowań dyscyplinarnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 180072”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 0,4651 mnożnik kwoty bazowej tj. 871,52 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego