Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów decyzji i wykon.zadań organu I inst.w spr.wydawania decyzji o warun.zabudowy i zagospod.terenu na terenach zamkn.w celu zapewnienia bezpiecz.i rozwoju państwa oraz w sprawach wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.ze względu na istotny interes bezpiecz.i rozwoju państwa w celu zapewn.realizacji celów strateg.o znaczeniu państw.,uregulow.przep.ustaw szczeg
 • opracowywanie i składanie wniosków do opracowań planistycznych sporządzanych przez organy samorządu terytorialnego oraz ich uzgadnianie i opiniowanie w celu zapewnienia prawidłowego rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz wprowadzenia programów zawierających zadania rządowe
 • dokonywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu organów wykonawczych gmin w celu zapewnienia bezkolizyjnej realizacji zadań rządowych wykonywanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej
 • kontrolowanie wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast w zakresie przestrzegania ustawowych terminów w podejmowanych przez te organy decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w celu zapewnienia przestrzegania prawa w podejmowanych przez te organy decyzjach o charakterze indywidualnym (analiza i kontrola przekazywanych sprawozdań,przeprowadzanie kontroli planowych)
 • dokonywanie ocen zgodności z przepisami prawa uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących opracowań planistycznych wraz z dokumentacją prac planistycznych oraz podejmowanie odpowiednich czynności (przygotowywanie projektów wskazań, rozstrzygnięć nadzorczych, skarg do sądu administracyjnego), w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. Konarskiego 1-3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. KPUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: architektura lub gospodarka przestrzenna lub urbanistyka albo inne wyższe i studia podyplomowe w zakresie: planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 2 w obszarze gospodarki przestrzennej, w sporządzaniu decyzji lokalizacyjnych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie specjalistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej,
  • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej udokumentowanych wpisem na listę izby samorządu zawodowego architektów lub spełnianie jednego z warunków art.5 ustawy z dn.27.03.2003r.o planowaniu i zagosp.przestrz.
  • znajomość procedury administracyjnej,
  • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współdziałanie w grupie;

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie stosowania procedury administracyjnej wynikającej ze specyfiki wykonywanych zadań,
 • umiejętność obsługi programu komputerowego Corel Draw,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie zawarte w wymaganiach niezbędnych,
 • kopie dokumen.potwierdz.:posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej wraz z udokumentowaniem wpisu na listę izby samorządu zawod.architektów lub spełnianie 1 z warunków art.5 ww.ustawy o planow.i zagosp.przest.
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie zawarte w wymaganiach dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „starszy specjalista – WIR”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.