Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i porównywanie treści ośw. majątk. oraz zał. kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) z treścią uprzednio złożonych ośw. majątk. składanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, przew. rad gmin, starostów, przew. rad powiatów, Marszałka Województwa oraz Przew. Sejmiku Województwa Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w celu spełnienia wymogów ustawowych
 • przekazywanie właściwej radzie, sejmikowi woj. informacji o osobach, które nie złożyły ośw. majątk. lub złożyły je po terminie oraz o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych ośw. majątk. wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia w celu egzekwowania obowiązku składania ośw. majątk. od osób do tego zobowiązanych i ich poprawności merytorycznej
 • przekazywanie 1 egzemplarza oświadczenia majątkowego urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej takie oświadczenia w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do tego urzędu
 • przekazywanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) staroście, Marszałkowi kopii oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w celu zapewnienia obywatelom RP realizacji ich uprawnień w zakresie dostępu do informacji publicznej
 • występowanie do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego w przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę w celu przeprowadzenia postępowania kontrolnego
 • przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących rad gmin, starostów, przewodniczących rad powiatów, Marszałka Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w celu spełnienia wymogów ustawowych
 • rejestrowanie, przechowywanie i analizowanie oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu przez kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej oraz ich zastępców w celu spełnienia wymogów ustawowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego , w tym 2 lata w obszarze sektora jednostek finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość procedury administracyjnej
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym ,o samorządzie województwa, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • umiejętność redagowania pism urzędowych
  • myślenie kreatywne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • odporność na stres, asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „zastępstwo – starszy specjalista ZOIN”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.