Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych o zarejestrowanie pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i wydawanie kart pobytu członkom ich rodzin w celu zalegalizowania cudzoziemcom obywatelom UE i członkom ich rodzin pobytu na terytorium RP i wydania im dokumentów pobytowych
 • prowadzenie postępowań o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w celu zalegalizowania cudzoziemcom – obywatelom UE i członkom ich rodzin pobytu na terytorium RP i wydania im dokumentów pobytowych
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, przygotowywanie projektu kryteriów ich wydawania oraz przygotowywanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium RP celem zapewnienia legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP
 • rozpatrywanie wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami celem wydania wnioskodawcy zaproszenia
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca w „Systemie Pobyt
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji przyjętych wniosków, wydanych decyzji oraz danych pracodawców w aplikacji „Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, nietypowe godziny pracy (np. dyżury), zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 3 piętrze w pokoju biurowym (budynek B – podjazd dla osób niepełnosprawnych, windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na 4 piętrze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego , w tym 2 lata w administracji publicznej w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego teryt. obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozdziały: 1, 4, 9, 10, 16 i 20
  • znajomość podstaw prawa administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • umiejętność redagowania pism urzędowych
  • myślenie kreatywne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne albo studia podyplomowe w zakresie postępowań administracyjnych
 • preferowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • asertywność, odporność na stres, umiejętność stosowania prawa w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia oraz znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „starszy specjalista – WSOC”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.