Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw dróg publicznych i linii kolejowych
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
  ul. Tuwima 28, 90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kompletności dokumentacji w celu wszczęcia postępowania oraz wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, przygotowywanie projektów wszczęć, wezwań, postanowień decyzji,
 • planowanie i przygotowywanie załączników do zlecenia operatów szacunkowych dla rzeczoznawców majątkowych,
 • analiza i ocena zebranego materiału dowodowego oraz prowadzenie rozpraw administracyjnych i postępowań wyjaśniających w celu przygotowania rozstrzygnięć,
 • przyjmowanie klientów – udzielanie informacji dotyczących postępowań odszkodowawczych, przyjmowanie wniosków, zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu,
 • badanie zaskarżonych decyzji i postanowień w celu zastosowania samokontroli lub przesłania rozstrzygnięcia wraz ze stanowiskiem do organu wyższej instancji,
 • przygotowanie wniosków do ksiąg wieczystych oraz zawiadomienie właściwych organów administracji o wydanych decyzjach w celu zapewnienia właściwej gospodarki nieruchomościami,
 • archiwizacja i przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze gospodarki nieruchomościami (praca lub staż)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami,
  • umiejętności analityczne,
  • komunikatywność,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność współpracy z klientami urzędu,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 174797

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2500, 00 zł brutto
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( Dz. U. 2014.1111 ze zm. ) 
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja  o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych : 
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 42 664-16-60 lub 0 42 664-16-51.