Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Strukturalnych,

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Adres urzędu:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie prac Komisji Oceny Projektów od strony technicznej, w tym przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów, zaplecza technicznego, bycie w stałym kontakcie z członkami Komisji w celu zapewnienia optymalnych warunków ich pracy. Dokonywanie weryfikacji od strony formalnej i technicznej wszelkiej wytwarzanej podczas prac KOP dokumentacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów, w tym przygotowywanie ogłoszeń o naborze oraz organizowanie weryfikacji posiadanej przez nich wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wymaganych uprawnień oraz pozostałych wymagań określonych w przepisach.
 • Przygotowywanie projektów umów z ekspertami zewnętrznymi zgodnie z przepisami i procedurami oraz załatwianie spraw związanych z rozliczaniem umów, opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzenie wykazów kandydatów na ekspertów w IP MEN, dokonywanie bieżącej oraz cyklicznej weryfikacji/aktualizacji danych kandydatów na ekspertów zaw. w wykazie kandydatów na ekspertów, w tym prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych ekspertów i kandydatów na ekspertów. Prowadzenie spraw zw. z oceną pracy ekspertów zewn. we współpracy z pracownikami merytorycznymi.
 • Udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom o prowadzonych naborach w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER 2014-2020 w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami przebiegu naboru wniosków, w tym obsługa infolinii.
 • Przygotowywanie wkładu do sprawozdań z realizacji Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER 2014-2020 w zakresie zadań Wydziału.
 • Wprowadzanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz systemu obsługi wniosków aplikacyjnych (SOWA).
 • Wspomaganie wykonywania zadań na stanowisku do spraw informacji i promocji. W razie konieczności zastępowanie osoby na tym stanowisku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z pracą pod presją czasu
  Zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w obszarze funduszy strukturalnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
  • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1303/2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020,
  • znajomość procedur i wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie przepisów ogólnych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw osób, której dane dotyczą, zabezpieczenia danych osobowych,
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie przepisów ogólnych oraz dostępu do informacji publicznej,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postepowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki pracowników służby cywilnej)
  • rzetelność i terminowość, umiejętność współpracy, umiejętność myślenia analitycznego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • studia wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami
 • uprawnienia audytora wewnętrznego
 • posiadanie certyfikat u uprawniającego do oceny wniosków w PO WER 2014-2020,
 • przeszkolenie w zakresie oceny wniosków o dofinasowanie projektów,
 • przeszkolenie w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych w PO WER (SOWA, SL2014),
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • negocjowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. wykształcenie, przeszkolenie, uprawnienia – np. dyplomy, i inne stosowne zaświadczenia.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  (z dopiskiem „Oferta pracy DFS, WKP, starszy specjalista DFS/WKP/6”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.