Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli gier hazardowych
 • w Wydziale Kontroli Gier Hazardowych Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów standardów i procedur przeprowadzania przez organy Służby Celnej kontroli gier hazardowych oraz propozycji rozwiązań usprawniających działanie organów zwiększające ich skuteczność,
 • ocenianie jakości i efektywności kontroli gier hazardowych w ramach sprawowanego nadzoru nad organami Służby Celnej i przygotowywanie na tej podstawie projektów sprawozdań i informacji,
 • opracowywanie projektów interpretacji przepisów prawa w zakresie kontroli urządzania gier hazardowych,
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów normatywnych,
 • uczestniczenie w realizacji zadań wynikających ze „Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020” w zakresie kontroli gier hazardowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
  przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli przeprowadzanych przez Służbę Celną lub administrację skarbową, w tym 1 rok w obszarze kontroli gier hazardowych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość przepisów z zakresu gier hazardowych,
  • znajomość przepisów ustawy o Służbie Celnej,
  • znajomości przepisów prawa karnego skarbowego, karnego oraz prawa gospodarczego,
  • wiedza z zakresu specyfiki procedur kontrolnych,
  • znajomość rynku gier hazardowych,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa,
  • umiejętność analizowania i wnioskowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne,
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli przeprowadzanych przez Służbę Celną lub administrację skarbową, w tym 1 rok w obszarze kontroli gier hazardowych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/095/CP

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.