Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw podatków
 • w Wydziale Kontroli Stosowania Uprzednich Porozumień Cenowych oraz Unikania Podwójnego Opodatkowania Dochodów Podmiotów Powiązanych w Departamencie Podatków Dochodowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli, mającej na celu sprawdzenie stosowania uznanej przez Ministra Finansów metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, zakończone podpisaniem protokołu zgodnie z upoważnieniem Ministra Finansów,
 • prowadzenie postępowań w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych,
 • analiza funkcjonalna i ekonomiczna wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się, w szczególności analiza danych finansowych oraz porównawczych na podstawie dostępnych baz danych,
 • udział w spotkaniach z podatnikami oraz przedstawicielami administracji zagranicznej,
 • przygotowywanie wyjaśnień do informacji prasowych oraz informacji zawartych na stronach internetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją. Wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne porozumiewanie się, rozumienie i tworzenie tekstów dotyczących podatków,
  • znajomość problematyki podatkowej (w tym międzynarodowej) i rachunkowej, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości,
  • znajomość metod analitycznych,
  • zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
  • kreatywność,
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność argumentowania i uzasadniania słuszności proponowanych rozwiązań,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy wymagającej analizowania i/lub sporządzania sprawozdań finansowych,
 • umiejętność posługiwania się jednym z języków roboczych UE (poza językiem angielskim) na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się i tworzenie tekstów dotyczących podatków,
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/078/DD

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.