Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ochrony interesów finansowych UE
 • w Wydziale Wsparcia Audytu Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej POPT 2007-2013 i POPT 2014-2020), w szczególności monitorowanie realizacji wydatków, rozliczeń finansowych oraz kontrolowanie dostarczania zamawianych produktów/usług,
 • udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez departament w zakresie zakupów realizowanych z projektów współfinansowanych w ramach realizacji polityki spójności,
 • weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wykorzystania przez urzędy kontroli skarbowej (uks) środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pod względem kwalifikowalności wydatków i prawidłowości ich rozliczenia,
 • przygotowywanie materiałów do projektów ustaw budżetowych w części dotyczącej środków będących w dyspozycji departamentu oraz dokonywanie zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponentów II i III stopnia,
 • przygotowywanie projektów wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej (POPT 2007-2013, POPT 2014-2020).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); kontakty z urzędami kontroli skarbowej oraz Ministerstwem Rozwoju; zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz robocze pisemne komunikowanie się z KE,
  • znajomość prawa krajowego i wspólnotowego, w obszarze: zamówień publicznych i finansów publicznych,
  • znajomość zasad wdrażania i rozliczania funduszy unijnych,
  • przeszkolenie w zakresie funduszy unijnych i prawa zamówień publicznych,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz konstruowania wniosków,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • przeszkolenie z zakresu CGAP (Certified Government Auditing Professional),
 • przeszkolenie z zakresu Prince2 poziom Foundation i/lub Practitioner.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie funduszy unijnych i prawa zamówień publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane przeszkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/015/DO

Inne informacje:

  Etat finansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.