Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw statystyki i analiz
 • w Wydziale Statystyki Sektora Finansów Publicznych Departamentu Polityki Makroekonomicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac związanych z realizacją badań statystycznych: Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE, przy użyciu narzędzi informatycznych (MS Access, MS Excel)
 • uczestniczenie w pracach analitycznych wydziału, zbieranie, opracowywanie i aktualizacja, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych (BeSTia, aplikacja bazodanowa Dane budżetowe, MS Excel), danych o sektorze finansów publicznych oraz dokonywanie analizy tych danych (poprzez tworzenie baz danych, zestawień, wykresów, opisów metodologicznych i analiz ekonomicznych)
 • koordynowanie prac w ministerstwie oraz współpraca z GUS przy opracowywaniu i aktualizacji opisów metodycznych oraz danych statystycznych z zakresu finansów publicznych zamieszczanych w międzynarodowym internetowym systemie upowszechniania danych The Special Data Dissemination Standard (SDDS)
 • inicjowanie współpracy z GUS i NBP oraz z komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie opracowywanych danych statystycznych i metodyki ich obliczania
 • dokonywanie analiz dokumentów otrzymanych od organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów w zakresie statystyk
 • współpracowanie z GUS, NBP oraz innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie dostosowania metodologii liczenia danych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych do standardów UE i MFW, udział w pracach Zespołu do Spraw Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych oraz w pracach Grupy Roboczej do Spraw klasyfikacji COFOG przy Eurostacie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, w tym na forum UE. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe: spotkania uzgodnieniowe, udział w konferencjach, grupach roboczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ekonomii lub zarządzania
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, reprezentowanie ministerstwa w instytucjach europejskich, czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej wykorzystywanej w departamencie
  • wiedza z zakresu finansów publicznych
  • umiejętność interpretacji aktów normatywnych
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność obsługi baz danych
  • umiejętność argumentowania

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie lub/i seminaria z obszaru finansów publicznych i statystyki publicznej
 • wiedza z zakresu zagadnień dotyczących opracowywanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy systemu SDDS
 • znajomość metodyki GFS, MFW, ESA
 • znajomość zasad legislacji
 • znajomość przepisów o statystyce publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego przeszkolenia lub/i ukończonych seminariów

Termin składania dokumentów:

  06-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/073/PM

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.