Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw finansów samorządu terytorialnego
 • w Wydziale Subwencji Ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie, z użyciem narzędzi informatycznych, raty (z uwzględnieniem korekt) poszczególnych części subwencji ogólnej oraz poszczególnych rezerw, przygotowywanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej dla Zespołu ds. Księgowości,
 • obliczanie, z użyciem narzędzi informatycznych, rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowywanie projektów informacji Ministra Finansów w sprawach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym rezerw subwencji ogólnej,
 • ustalanie dla Departamentu Budżetu Państwa raty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i przygotowywanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej,
 • wykonywanie, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi informatycznych, rachunków symulacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących finansów samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach dotyczących korekty wielkości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwrotu nienależnych kwot subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za lata poprzednie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); permanentna obsługa klientów zewnętrznych (jednostki samorządu terytorialnego).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
  przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint),
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub informatyczne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
 • przeszkolenie w zakresie języka SQL,
 • znajomość przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych,
 • znajomość relacyjnych baz danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie magisterskie,
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu finansów publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne,
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowo wymaganego szkolenia w zakresie języka SQL.

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/094/ST

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.