Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Uprzednich Porozumień Cenowych w Departamencie Podatków Dochodowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (jednostronne, dwustronne) i prezentowanie stanowiska Ministra Finansów podczas spotkań wstępnych i uzgodnieniowych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji/skarg do WSA i NSA w sprawie APA,
 • udział w grupach roboczych na forum Unii Europejskiej oraz/lub OECD,
 • dokonywanie tłumaczeń oraz weryfikowanie tłumaczeń dokonywanych przez podmioty trzecie, w tym wykonywanie zadań związanych z koniecznością zlecenia tłumaczeń przysięgłych,
 • prowadzenie prac związanych z projektami aktów prawnych, projektami stanowisk rządu do różnych projektów aktów normatywnych, dokumentów rządowych, w tym zawierających propozycje nowych rozwiązań podatkowych,
 • współpraca, w szczególności z Departamentami: Polityki Podatkowej, Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej, Departamentem Prawnym oraz Wydziałem do Spraw Unikania Podwójnego Opodatkowania Dochodów w zakresie stosowania przepisów w obszarze cen transferowych,
 • wykonywanie zadań administracyjnych mających na celu reprezentowanie wydziału, np. organizowanie od strony technicznej spotkań z przedstawicielami podmiotów krajowych i zagranicznych, opracowywanie statystyki APA, MAP-APA.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki, prezentowanie stanowiska Ministerstwa Finansów,
  • znajomość prawa podatkowego (w tym międzynarodowego), problematyki cen transferowych, rachunkowości oraz procedur administracyjnych (w tym dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi),
  • znajomość metod analitycznych,
  • umiejętność argumentowania i uzasadniania słuszności proponowanych rozwiązań,
  • umiejętność negocjacji.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze cen transferowych lub kontroli podatkowej,
 • studia podyplomowe w zakresie podatków lub rachunkowości,
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości, podatków, budowy modeli ekonometrycznych,
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych (baz danych zawierających sprawozdania finansowe),
 • znajomość drugiego języka obcego spośród wskazanych w wymaganiach niezbędnych na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki, prezentowanie stanowiska Ministerstwa Finansów,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego wykształcenia, doświadczenia i przeszkolenia.

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/082/DD

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.