Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw prawnych
 • w Wydziale Polityki Strukturalnej i Środowiska Morskiego Departamentu Rybołówstwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 30
  Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowywaniu zmian dokumentów programowych na lata 2014-2020, w tym umowy partnerstwa, w zakresie EFMR i PO RYBY 2014-2020 oraz opiniowanie krajowych i unijnych dokumentów na lata 2014-2020, w tym projekty unijnych i krajowych aktów prawnych;
 • przygotowywanie wkładów do instrukcji wyjazdowych, informacji i stanowiska Rządu w zakresie PO RYBY 2014-2020;
 • opracowywanie i modyfikowanie projektów aktów pranych;
 • współpraca przy programowaniu w obszarze: przetwórstwo i obrót, kontrola i egzekwowanie, gromadzenie danych oraz w zakresie zintegrowanej polityki morskiej na poziomie krajowym wraz z przygotowywaniem i modyfikowaniem dokumentów programowych i zasad wdrażania;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych zewnętrznych, przygotowywanie projektów listów, opinii prawnych oraz stanowisk, a także sposobów załatwiania spraw;
 • przygotowywanie analiz dotyczących opracowania PO RYBY 2014-2020 oraz jego realizacji w latach 2014-2020 oraz opracowywanie i modyfikowanie wzorów umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014-2020;
 • opracowywanie materiałów, w tym projektów uchwał, na posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny RYBY 2014-2020;
 • uczestnictwo w spotkaniach, w tym spotkaniach wyjazdowych, z przedstawicielami Komisji Europejskiej, a także w spotkaniach z przedstawicielami komórek organizacyjnych Ministerstwa i innych resortów;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
  – krajowe i zagraniczne delegacje służbowe,
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach związanych z obsługą prawną
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • wiedza z zakresu PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020,
  • znajomość krajowych aktów prawnych związanych z finansami publicznymi, administracją publiczną, z zakresu działu rybołówstwo, w tym funduszy unijnych,
  • znajomość założeń prawnych perspektywy finansowej 2014-2020 (unijnych i krajowych),
  • znajomość zagadnień związanych z systemem wdrażania funduszy unijnych w Polsce,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE,
  • znajomość narzędzi MS Excel,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w komórkach związanych z obsługą prawną
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DR-2/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49