Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kadr
 • w Wydziale Polityki Personalnej Biura Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw osobowych związanych z nawiązaniem stosunku pracy, w tym min. przygotowanie umowy o pracę, zakładanie akt osobowych, wprowadzanie danych do systemu,
 • prowadzenie spraw osobowych związanych z trwaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw osobowych związanych z rozwiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy, w tym m.in. sporządzanie świadectw pracy,
 • gospodarowanie funduszem wynagrodzeń,
 • prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem służbowym pracowników ministerstwa do pracy w innych urzędach,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej,
 • udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań na realizację działań z zakresu polityki personalnej, w tym m.in. prowadzenie rozeznania rynku, opisywanie przedmiotu zamówienia, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych,
 • sporządzanie analiz z zakresu polityki personalnej i okresowa sprawozdawczość, w tym m.in. do GUS, KPRM, MF i PFRON.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta wewnętrznego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

  Inne
  – praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowo-księgowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych,
  • znajomość przepisów o emeryturach i rentach oraz o ubezpieczeniach społecznych,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • znajomość zasad sprawozdawczości do GUS, MF, PFRON i KPRM,
  • obsługa MS Excel na poziomie zaawansowanym,
  • skuteczna komunikacja,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • umiejętności analityczne,
  • rzetelność,
  • umiejętność współpracy,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze kadrowo-księgowym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BDG-4/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49