Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi finansowo-księgowej
 • w Wydziale Księgowości w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja finansowo-księgowa wydatków oraz dochodów realizowanych przez BDG w ramach części 21, 62 i 69, w tym PO RYBY 2014-2020 oraz przygotowywanie poleceń płatności,
 • opiniowanie oraz weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów będących podstawą powstania zobowiązań i ich ewidencja oraz kontrola dostępności środków, w ramach planu finansowego, realizowanych w ramach kosztów funkcjonowania Ministerstwa,
 • analiza i sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych dla cz. 21, 62 i 69 RB 23, RB 27, RB 28, RB 28 UE, RB 28 Programy, RB WS, RB N i RB Z oraz uzgadnianie sald kont księgowych i zamykanie kont księgowych do sprawozdań finansowych,
 • rejestrowanie wniosków i umów o zaangażowanie środków w planie finansowych w systemie QNT,
 • bieżące analizowanie zaangażowania, wydatków, kosztów i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w ramach kosztów funkcjonowania Ministerstwa oraz zestawień finansowych na podstawie wydruków księgowych,
 • formalno-rachunkowa kontrola dokumentów księgowych płatnych kartą Visa,
 • przygotowywanie projektów pism na temat występujących nieprawidłowości w weryfikowanych dowodach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu ekonomii lub rachunkowości
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu rachunkowości, w tym znajomość zasad rachunkowości budżetowej w szczególności zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, rozliczania inwestycji, rozliczania zakupów materiałów oraz innych zakupów bieżących, zasad realizacji dochodów budżetu państwa,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych (w szczególności zasad gospodarowania środkami publicznymi),
  • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość programu księgowego QNT,
  • znajomość programu bankowego NBE, BGK,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność poruszania się w systemie aktów prawnych,
  • komunikatywność,
  • sprawna organizacja pracy własnej,
  • rzetelność i terminowość,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera w pakiecie MS Office (Word, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BDG-6/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49