Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Biurze Administracyjnym w Wydziale Eksploatacji 1

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji składników majątkowych w celu prawidłowego zarządzania składnikami majątkowymi,
 • systematyzowanie danych zawartych w systemie ewidencyjnym majątku pod kątem sprawozdań budżetowych oraz w zakresie zgłaszania mienia do ubezpieczenia,
 • weryfikacja danych pod kątem okresowych inwentaryzacji składników majątkowych w celu uzgodnienia zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym,
 • gospodarowanie, w tym wnioskowanie o likwidację, przekazanie lub sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  (praca przy komputerze oraz obsługa urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner),
   praca poza główną siedzibą urzędu,
   wykonywanie obowiązków poza godzinami pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
   wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej
   sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu
   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
   praca w pokoju wieloosobowym
   brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowej lub zarządzaniu majątkiem trwałym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej,
  • wiedza z zakresu gospodarki materiałowej,
  • wiedza z zakresu ewidencji składników majątkowych, inwentaryzacji składników majątkowych,
  • rzetelność,
  • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (kandydaci muszą potwierdzić zamknięty okres i obszar zatrudnienia).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BA 180

Inne informacje:

  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 78 66.