Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Lotnictwa w Wydziale Nadzoru i Analiz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad działalnością Prezesa ULC oraz realizacji przez Prezesa ULC obowiązków ustawowych i zadań wynikających z dokumentów rządowych, resortowych, jak również zadań zleconych Prezesowi ULC w trybie specjalnym lub na podstawie szczególnych upoważnień,
 • nadzór nad działalnością P.P. „Porty Lotnicze
 • nadzór nad procesem kształcenia oraz podział dotacji dla uczelni publicznych kształcących personel dla lotnictwa cywilnego,
 • prowadzenie analiz z zakresu funkcjonowania lotnictwa cywilnego,
 • opracowywanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych i wnioskowanie ws. pomocy publicznej, obowiązku użyteczności publicznej we współpracy z Departamentem Budżetu i ULC w celu realizacji zadań Departamentu w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych w zakresie właściwości stanowiska w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klientów zewnętrznych,
  – reprezentacja urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
   wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych, ekonomicznych lub w obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
  • znajomość ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze,
  • znajomość ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zasadach udzielania pomocy publicznej,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność współpracy,
  • komunikacja,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DL 193

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 630 12 79.