Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw wspólpracy dwustronnej i organizacji międzynarodowych
 • w Departamencie Współpracy z Zagranicą

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej w tym współpracy transgranicznej i inicjatyw regionalnych, w celu właściwego promowania kultury polskiej na świecie,
 • inicjowanie, realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej, w tym wypracowywanie sugestii i opinii, zarówno dla MKIDN, jak i instytucji zewnętrznych, w celu zapewnienia prawidłowej promocji kultury polskiej na swiecie,
 • przygotowywanie projektów międzynarodowych umów w dziedzinie kultury i programów wykonawczych do nich oraz uczestniczenie w ich negocjowaniu w celu zapewnienia formalno-prawnych podstaw współpracy międzynarodowej w obszarze wymiany kulturalnej, w tym także prowadzenie konsultacji międzyresortowych, analizowanie dokumentów i przygotowywanie materiałów,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytutcjami, placówkami dyplomatycznymi, instytucjami polonijnymi oraz podmiotami realizującymi przedsięwziecia związane z promowaniem kultury polskiej na świecie,
 • inicjowanie, koordynowanie i realizowanie prac/projektów w celu zapewnienia zaangażowania Polski oraz MKIDN w działania organizacji międzynarodowych i międzynarodowych platform współpracy,w tym w szczególności Unii Europejskij oraz Rady Europy,
 • przygotowywanie, organizowanie, realizowanie wizyt zagranicznych ministra oraz zagranicznych gości MKIDN w Polsce, a także pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas spotkań, konferencji, etc. w celu zapewnienia prawidłowych relacji w stosunkach międzynarodowych,
 • udział w pracach zaspołów projektowych realizujących międzynarodowe projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne w celu efektywnej realizacji przedsięwzięć mających promować polską kulturę na świecie,
 • udział w tworzeniu budżetu DWZ, a także przygotowywanie notatek, informacji i opracowań zbiorczych dla potrzeb MKIDN i innych organów administracji państwowej w celu zapewnienia właściwego finansowania działań DWZ oraz prawidłowego przepływu informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca pod presją czasu, w razie potrzeby poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych
  godzinach,
  – podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie,
  telefoniczne, mailowe.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nie dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
  niedosłyszących oraz głuchoniemym,
  – praca na pierwszym piętrze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz
  przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka, niszczarka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu humanistycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej przy realizacji zadań związanych z promocją inicjatyw kulturalnych we współpracy ze środowiskiem międzynarodowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • wiedza z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków kulturalnych, protokołu dyplomatycznego oraz prawa międzynarodowego w zakresie umów dwustronnych i bazy prawno-traktatowej związanej ze współpracą kulturalną,
  • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej,
  • przejawianie inicjatywy, łatwość nawiązywania kontaktów, zarządzanie relacjami międzyludzkimi, analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych, rzetelność i terminowość, gotowość do doskonalenia zawodowego, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność pracy zespołowej, zorientowanie na klienta, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, kreatywność

wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka europejskiego na poziomie C1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 – 16.15). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą komisyjnie zniszczone.Rekrutacja przebiega w trybie dwuetapowym: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.