Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Nauki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie oceny formalnej dokumentów związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW),
 • monitorowanie realizacji PMW,
 • prowadzenie obsługi prac Zespołu interdyscyplinarnego, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z finansowaniem oraz rozliczaniem PMW przewidzianych do rozpatrzenia przez Zespół,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z beneficjentami w sprawach związanych z finansowaniem PMW, w tym udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom,
 • prowadzenie bieżących ustaleń z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w zakresie funkcjonowania systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania),
 • koordynowanie procesu zamieszczania dokumentów legislacyjnych przygotowywanych przez departament na stronie Rządowego Centrum Legislacji (Rządowy Proces Legislacji),
 • przygotowywanie zbiorczych informacji w zakresie finansowania PMW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • umiejętność współpracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętności analityczne,
  • wiedza z zakresu finasowania nauki, znajomość problematyki dotyczącej finansów publicznych, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość zasad techniki prawodawczej,
  • umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji lub finansów,
 • znajomość innego języka UE na poziomie B2,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z finansowaniem lub rozliczaniem projektów lub doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opisy stanowisk lub inne zaświadczenia potwierdzające wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie)

Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie nr 173612”)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Osoby niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.