Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw rozwoju zawodowego
 • w Wydziale Rozwoju Zawodowego Oddziału Kadr i Szkolenia Biura Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej Al.Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie członków korpusu służby cywilnej na otwarte formy doskonalenia zawodowego (m.in. szkolenia centralne, szkolenia zewnętrzne, szkolenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, zagraniczne szkolenia, staże i programy stypendialne, studia wyższe, aplikacje, kursy językowe) oraz monitorowanie ich przebiegu.
 • Organizowanie lub koordynowanie realizacji zamkniętych form doskonalenia zawodowego (szkoleń wewnętrznych i kaskadowych).
 • Koordynowanie ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) członków korpusu służby cywilnej, w tym osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.
 • Współudział w analizowaniu potrzeb doskonalenia zawodowego oraz planowaniu projektów szkoleniowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej.
 • Organizowanie i monitorowanie przebiegu służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej oraz realizowanie procesu adaptacji nowozatrudnionych pracowników w MON.
 • Zarządzanie szkoleniami realizowanymi w formie e-learningowej oraz aktualizowanie bazy materiałów szkoleniowych Ministerstwa.
 • Udział w procedurze naboru na wolne stanowiska w strukturach Unii Europejskiej, delegowaniu ekspertów narodowych i krajowych ekspertów cywilnych do pracy w instytucjach unijnych oraz obserwatorów do misji obserwacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją oraz częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, wynikające z udziału w spotkaniach negocjacyjnych z przedstawicielami firm i instytucji szkoleniowych,
  spotkań bezpośrednich oraz kontaktów mailowych i telefonicznych z przedstawicielami firm i instytucji szkoleniowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w pracy w komórkach kadrowych (HR)
  • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
  • znajomość: ustawy o służbie cywilnej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szkoleń w służbie cywilnej, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  • znajomość: Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności zarządzania szkoleniami, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w pracy w komórkach kadrowych (HR) (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.