Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw projektowania wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • w Wydziale Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego w Departamencie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, inicjowanie i prowadzenie działań związanych z modyfikacją i rozwojem eksploatowanych w obszarze zabezpieczenia społecznego (ZS) systemów IT, w tym opracowywanie planów wydatków i harmonogramów realizacji działań związanych z modyfikacją i rozwojem eksploatowanych w obszarze ZS systemów IT,
 • wykonywanie zadań analitycznych i projektowych obejmujących budowę, modyfikację i rozwój systemów IT w obszarze ZS, (m.in. definiowanie wymagań funkcjonalnych, technicznych, architektonicznych, itp. dla tych systemów),
 • współpraca z dostawcami usług i systemów IT w obszarze ZS w zakresie budowy, rozwoju i modyfikacji tych systemów, w tym uzgadnianie i weryfikowanie zapisów dokumentacji m.in.: projektowej, technicznej użytkowej,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedur przetargowych (wniosków, wzorów umów, opisów przedmiotów zamówień, itp.) w zakresie związanym z rozwojem i modyfikacją systemów IT w obszarze ZS, w tym również uczestniczenie w komisjach przetargowych i komisjach odbioru prac związanych z projektami realizowanymi w obszarze ZS,
 • udzielanie konsultacji, wyjaśnień i wskazówek użytkownikom systemów IT (na wszystkich szczeblach) w obszarze ZS,
 • opracowywanie i aktualizowanie procedur warunków zgodności dla systemów IT w obszarze ZS, inicjowanie i nadzorowanie procesu publikowania tych warunków, wstępne ocenianie wniosków o przyznanie świadectwa zgodności oraz opracowywanie harmonogramu procesu badania zgodności,
 • współuczestniczenie w opiniowaniu projektów rozporządzeń i dokumentów otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych dot. obszaru ZS oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z przeprowadzaniem procedury zgodności,
 • inicjowanie i koordynowanie działań związanych z aktualizowaniem i rozwojem internetowego portalu www.politykaspoleczna.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją na stanowisku pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub wdrażania systemów teleinformatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1),
  • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • wiedza na temat obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu badania zgodności systemów teleinformatycznych w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny,
  • znajomość metodyki prowadzenia projektów informatycznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT,
  • umiejętność projektowania systemów,
  • umiejętność stosowania narzędzi (CASE) w analizie i projektowaniu systemów informatycznych,
  • umiejętność sporządzania raportów lub opracowań na podstawie zanalizowanych danych,
  • umiejętność obsługi komputera: MS Office.

wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość SQL i tematyki bazodanowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DI-3
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,9

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  – oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  – w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94 , 22 661-13-14, 22 661-13-26 lub 22 661-13-63.