Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn (gender mainstreaming)
 • w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na Rynku Pracy w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w promowaniu na szczeblu krajowym i zagranicznym problematyki aktywizacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy projektowaniu i realizacji działań informacyjno-edukacyjnych,
 • udział w opracowywaniu działań związanych z polityką równości płci m. in. rządowych programów na rzecz kobiet i mężczyzn dotyczących elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego z rodzinnym,
 • udział w pracach związanych z projektami realizowanymi przez Departament lub inne Departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • uczestniczenie w opracowywaniu przez Departament rozwiązań systemowych, organizacyjnych i interpretacyjnych dotyczących polityki równości płci oraz w opracowywaniu raportów z tego zakresu,
 • uczestniczenie w pracach badawczych i analitycznych dotyczących polityki państwa w obszarach równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy, godzenia życia zawodowego z prywatnym, instytucjonalnej opieki nad dziećmi, różnorodności na rynku pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Limanowskiego 23 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
  • wiedza z zakresu równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  • znajomość unijnej polityki gender mainstreaming,
  • znajomość zagadnień dotyczących programów ze środków europejskich (w tym EFS),
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera: MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAE-2
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,8

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  – oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  – w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94 , 22 661-13-14, 22 661-13-26 lub 22 661-13-63.