Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Realizacji Płatności Bezpośrednich Departamentu Płatności Bezpośrednich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie analiz i interpretacji propozycji zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich, w tym również odnośnie zasad służących funkcjonowaniu wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • przygotowywanie propozycji kierunkowych dotyczących zmian Wspólnej Polityki Rolnejw zakresie płatności bezpośrednich, w tym także w odniesieniu do zasad służących funkcjonowaniu wsparcia w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
 • opracowywanie, w zakresie kompetencji Wydziału, projektów stanowisk Polski oraz instrukcji wyjazdowych na posiedzenia organów Unii Europejskiej oraz uczestniczenie w tych posiedzeniach,
 • opracowywanie krajowych aktów prawnych w zakresie realizacji płatności bezpośrednich oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, informacji dla komisji sejmowych oraz senackich, odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta RP, KPRM, innych urzędów, organizacji związkowych, społecznych, samorządowych i pozarządowych w sprawach dotyczących realizacji płatności bezpośrednich,
 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych w innych jednostkach Ministerstwa oraz w innych urzędach, w tym również odnośnie zasad służących funkcjonowaniu wsparcia w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
 • współpraca z innymi urzędami, przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli, jednostkami podległymi Ministerstwu, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, w sprawach dotyczących realizacji płatności bezpośrednich,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków rolników dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich w tym również odnośnie zasad służących funkcjonowaniu wsparcia w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego wymagana przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695),
  • znajomość polskich przepisów z zakresu płatności bezpośrednich,
  • znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczno-rolnicze lub o kierunku prawo lub o kierunku administracja,
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość techniki prawodawczej i procedur legislacyjnych,
 • roczne doświadczenie w obszarze płatności bezpośrednich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • kopia dokumnetu określonego w zał. nr 2 do rozporządzenia Prezesa RM z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w sł. cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) potwier. znajomość j. ang.;w przypadku składania dyplomu ukończenia KSAP należy złożyć dodatkowo zaśw. potwier.znajomość j.ang. wydane przez KSAP, jeżeli z treści dyplomu ukończenia KSAP
 • nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie w obszarze płatności bezpośrednich

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Starszy Specjalista w PB” – zastępstwo”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.