Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Działań Rolnośrodowiskowych i Płatności Ekologicznych Departamentu Płatności Bezpośrednich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i interpretowanie propozycji przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego, a także ich zmian w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, w szczególności w zakresie kwestii glebowo-wodnych,
 • opiniowanie dokumentów w zakresie problemów ochrony środowiska w rolnictwie, w szczególności w zakresie kwestii glebowo-wodnych,
 • uczestnictwo w pracach nad przygotowywaniem wytycznych i opinii w zakresie wdrażania Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 oraz Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych (OSN),
 • przygotowywanie stanowisk na posiedzenia instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym Komitetu Zarządzającego do spraw rozwoju obszarów wiejskich, grup roboczych Rady UE, w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 oraz uczestnictwo w tych spotkaniach,
 • współpraca z innymi komórkami MRiRW, przy opiniowaniu i analizowaniu projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów programowych w ramach uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie kompetencji Departamentu, w tym z Departamentem Strategii, Analiz i Rozwoju,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi oraz udzielanie szczegółowych informacji w sprawach związanych z zasadami, warunkami i trybem przyznawania pomocy w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, oraz Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 w szczególności w zakresie kwestii glebowo-wodnych,
 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  – gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet,platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • wiedza z zakresu zagadnień związanych z Unią Europejską,
  • wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • znajomość dokumentów związanych z realizacją PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub o kierunku rolnictwo,
 • wiedza z zakresu zagadnień dotyczących pomocy unijnej w zakresie rolnictwa,
 • roczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska lub rolnictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska lub rolnictwa.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Starszy Specjalista w PB – zastępstwo 2”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.