Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Rozwoju Gospodarstw Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego nowych zasad, w tym warunków i trybu, udzielania wsparcia w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 oraz wprowadzanie zmian wynikających z doświadczeń we wdrażaniu działania,
 • przedstawianie rekomendacji, opiniowanie, proponowanie rozwiązań oraz opracowywanie interpretacji, poleceń i wytycznych w sprawach związanych z warunkami lub trybem przyznawania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013,
 • uczestniczenie w pracach mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego szczegółowych warunków lub trybu, przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)” PROW 2014-2020, oraz wprowadzanie zmian wynikających z doświadczeń we wdrażaniu działania,
 • uczestniczenie w prowadzeniu prac mających na celu opracowanie propozycji PROW 2014-2020 w zakresie poddziałań „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)” PROW 2014-2020 oraz „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)”,
 • uczestniczenie w prowadz. spr. związ. z nadz. podmiotu,który wdraża poddziałania„Wsparcie inwest. w gosp. roln.(Moder. gosp. roln.)” i „Pomoc na rozp. dział. gosp. na rzecz rozwoju małych gosp.(Restruktur. małych gosp.)” PROW2014-2020 oraz działanie „Moder. gosp. roln.” PROW2007-2013,w tym plan. i przeprowadz. lub udział w kontrolach podm.,który wdraża ww. poddziałania oraz działanie,
 • opiniowanie procedur oraz dokumentów dotyczących wdrażania poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)” PROW 2014-2020,
 • rozpatrywanie skarg dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)” PROW 2014-2020,
 • analizowanie projektów przepisów wspólnotowych i krajowych oraz dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich pod względem ich wpływu na realizację działań i poddziałań dotyczących pomocy dla producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
  – stres związany z kontaktami z klientem zewnętrznym,
  – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2-letni staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość zagadnień dotyczących polityki UE w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich i jej wdrażania w Polsce,
  • znajomość przepisów UE dotyczących instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • znajomość przepisów krajowych dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich,
  • znajomość przepisów dotyczących postepowania administracyjnego,
  • komunikatywność,
  • umiejętności analityczne,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub z zakresu nauk ścisłych,
 • roczny staż pracy lub praktyka na stanowisku związanym z wdrażaniem instrumentów wsparcia rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich lub polityki spójności,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej w zakresie opracowania projektu rozporządzenia,
 • znajomość przepisów prawa cywilnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2-letni staż pracy w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających roczny staż pracy lub praktykę na stanowisku związanym z wdrażaniem instrumentów wsparcia rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich lub polityki spójności.

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Starszy Specjalista w ROW” – zastępstwo”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.