Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • – Administrator Sieci Systemu Przetwarzania Danych w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie siecią WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno – Systemową i oprogramowaniem narzędziowym,
 • bieżące monitorowanie sieci WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno – Systemową pod kątem poziomu, dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami i na tej podstawie sporządzanie analiz i raportów,
 • kompleksowa analiza pojawiających się incydentów dotyczących sieci WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno – Systemowej w oparciu o komunikaty z systemów komputerowych i aplikacyjnych oraz raporty z innych komórek Departamentu,
 • identyfikowanie problemów i opisywanie znanych błędów dotyczących ww. sieci oraz identyfikacja zagrożeń; opracowywanie procedur naprawczych i awaryjnych, zmian w stosowanych procedurach pracy w oparciu o wyniku analiz oraz opracowywanie nowych procedur pracy,
 • utrzymywanie bezpieczeństwa przetwarzania zasobów informacyjnych Systemu Przetwarzania Danych,
 • wykonywanie procedur składowania konfiguracji urządzeń informacyjnych,
 • wsparcie użytkowników w ramach 3 linii wsparcia,
 • współpraca w ramach zarządzania procesowym świadczeniem usług IT z innymi wydziałami i zespołami Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • pozostawanie w dyspozycyjności (dyżury) poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy i święta,
  wykonywanie zadań na stanowisku pracy związane z zagrożeniem korupcyjnym w związku z dostępem do baz danych Centralnych Rejestrów Sądowych,
  wykonywanie pracy w terenie ze względu na częste wyjazdy do geograficznie odseparowanego Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych MS,
  stres związany z koniecznością właściwej reakcji w sytuacjach kryzysowych,
  praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administrowaniu aktywnymi urządzeniami sieciowymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie technologii CISCO (administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi),
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę z dokumentacją techniczną,
  • wiedza specjalistyczna (ekspercka) z zakresu administrowania aktywnymi urządzeniami sieciowymi,
  • znajomość metodyk zarządzania usługami informatycznymi,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi eksploatowanymi w trybie 24/7/365,
 • przeszkolenie w zakresie dobrych praktyk lub metodyk zarządzania usługami informatycznymi potwierdzone certyfikatem ITIL na poziomie Foundation lub innym równoważnym certyfikatem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie technologii CISCO,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.622 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,0).

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 127/2013 z dnia 18 września 2013 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743