Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale ds. Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu wkładów do sprawozdań rządowych z realizacji umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka oraz do stanowisk MS dotyczących zarzutów naruszeń praw człowieka, w tym praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z zakresu bioetyki,
 • opiniowanie projektów krajowych aktów prawnych dotyczących ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bioetyki pod względem ich zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami RP z zakresu praw człowieka i orzecznictwem międzynarodowych organów ochrony praw człowieka oraz sporządzanie wkładów do instrukcji negocjacyjnych stanowisk RP,
 • opiniowanie projektów umów międzynarodowych z dziedziny ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bioetyki. Udzielanie odpowiedzi na kwestionariusze i pytania organizacji międzynarodowych dotyczące polskich regulacji prawnych oraz stopnia ich zgodności ze standardami międzynarodowymi,
 • współpraca merytoryczna z międzynarodowymi organami kontrolującymi przestrzeganie praw człowieka w zakresie ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bioetyki (w szczególności udzielanie informacji na temat prawa polskiego i praktyki krajowej, przygotowywanie odpowiedzi MS na rekomendacje i zalecenia),
 • współpraca merytoryczna z instytucjami krajowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bioetyki,
 • proponowanie ogólnych kierunków zmian legislacyjnych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności prawa polskiego i praktyki z międzynarodowymi standardami ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dotyczącymi kwestii bioetycznych,
 • udział w przygotowywaniu instrukcji negocjacyjnych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu wniosków przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w odniesieniu do umów z zakresu praw człowieka w obszarze ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bioetyki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie,
  – kontakty związane z reprezentowaniem MS na zewnątrz,
  – stanowisko wymaga samodzielności i kreatywności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub stosunki międzynarodowe.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z przeprowadzaniem analiz i opracowywaniem dokumentów prawnych w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego,
  • wiedza z zakresu praw człowieka i prawa międzynarodowego, w szczególności ONZ i Rady Europy w kontekście ochrony praw cudzoziemców, osób z niepełnosprawnością i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz praw człowieka wobec bioetyki,
  • umiejętności redagowania i dokonywania analiz dokumentów prawnych,
  • umiejętność syntetycznego formułowania stanowisk,
  • umiejętność przetwarzania i opracowywania dużej ilości danych,
  • umiejętność obsługi aplikacji MS Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook) i powszechnie stosowanych prawniczych baz danych (LEX),
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe,
  • identyfikacja z misją urzędu,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • otwartość na zmiany,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
  • umiejętność negocjowania,
  • komunikacja.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość innego niż angielski języka urzędowego UE,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • wiedza z zakresu obsługi zagranicznych baz danych – organizacji międzynarodowych i pozarządowych (np. HUDOC).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (podczas rekrutacji zostanie sprawdzona umiejętność posługiwania się terminologią prawniczą),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość innego niż angielski języka urzędowego UE na poziomie B1 lub wyższym (fakultatywnie),
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • osoby, które zadeklarują znajomość innego niż angielski języka urzędowego UE i nie złożą dokumentów potwierdzających ich znajomość, zostaną poddane procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4028,76 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,15).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.