Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Koordynacji Wdrażania Departamentu Funduszy Ekologicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach w zakresie opracowywania oraz aktualizacji dokumentów programowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ 2014-2020), Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej;
 • realizacja zadań związanych z koordynacją udziału Ministra w procesie wdrażania instrumentu LIFE;
 • udział w pracach dotyczących określania zasad kwalifikowalności w ramach PO IiŚ 2014-2020 oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Instytucjami Wdrażającymi oraz Instytucją Zarządzającą;
 • udział w opracowywaniu notatek i materiałów informacyjnych przygotowywanych na potrzeby kierownictwa ministerstwa i departamentu oraz komitetów monitorujących, zespołów monitorujących wykorzystywanie funduszy UE, komisji parlamentarnych itp.;
 • realizacja zadań związanych z organizowaniem systemu naboru i oceny projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020 m.in. poprzez uczestniczenie w przygotowaniu list sprawdzających, regulaminów naboru wniosków oraz przygotowywanie dokumentów potwierdzających przyznanie dofinansowania dla projektów;
 • weryfikowanie danych w krajowych i lokalnych systemach informatycznych, służących do obsługi POIiŚ 2007-2013 (KSI, LSI) oraz POIiŚ 2014-2020, udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy UE związanych z ochroną środowiska;
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz oświadczenia senatorskie;
 • wykonywanie zadań z zakresu reprezentowania Ministra lub Departamentu na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych, konferencjach i szkoleniach dotyczących wykorzystania funduszy europejskich na ochronę środowiska;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  – Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (beneficjenci środków unijnych, w tym przedsiębiorstwa)
  – Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (uczestniczenie w spotkaniach z instytucjami systemu wdrażania POIiŚ oraz beneficjentami)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami UE lub ochroną środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Prawo Wodne oraz Prawo ochrony środowiska;
  • znajomość założeń funkcjonowania programowania 2014-2020, w tym PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • znajomość zasad wdrażania instrumentu LIFE;
  • znajomość wytycznych MIR regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym– C1;
  • skuteczna komunikacja (komunikacja ustna, komunikacja pisemna, umiejętność argumentowania);
  • umiejętność współpracy;
  • zorientowanie na osiąganie celów (organizacja pracy własnej);

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych lub z dziedziny nauk ekonomicznych,
 • studia podyplomowe dotyczące problematyki instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
 • przeszkolenie z oceny projektów inwestycyjnych oraz cyklu inwestycyjnego i/lub przeszkolenie dotyczące problematyki ocen oddziaływania na środowisko,
 • wiedza w zakresie tworzenia zasad realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE (np. opracowanie szczegółowego opisu priorytetów wraz z załącznikami),
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami UE lub ochroną środowiska (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu),
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami UE lub ochroną środowiska znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych lub z dziedziny nauk ekonomicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie studiów podyplomowych dotyczących problematyki instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z oceny projektów inwestycyjnych oraz cyklu inwestycyjnego i/lub przeszkolenie dotyczące problematyki ocen oddziaływania na środowisko
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEstsp17/2015

  o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:


  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 207, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych,
  • zadania praktyczne typu case study,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego,
  • weryfikacja znajomości języka angielskiego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe.
  Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: posiadania wykształcenia wyższego z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych lub z dziedziny nauk ekonomicznych, odbycia studiów podyplomowych dotyczących problematyki instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej, przeszkolenia z oceny projektów inwestycyjnych oraz cyklu inwestycyjnego i/lub przeszkolenia dotyczącego problematyki ocen oddziaływania na środowisko oraz doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.