Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Rozwoju Systemów Informatycznych Biura Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administracja aplikacją Publicznie Dostępnego Wykazu Danych o środowisku
 • analiza potrzeb komórek organizacyjnych w zakresie wyboru, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych
 • prowadzenie szkoleń oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego użytkownikom systemów informatycznych Ministerstwa Środowiska
 • określanie we współpracy z użytkownikami końcowymi, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oprogramowania oraz parametrów systemów informatycznych wspomagających procesy Ministerstwa Środowiska
 • współtworzenie procedury systemów IT oraz doradztwo w opiniowaniu projektów koncepcyjnych i technicznych planowanych do wdrożenia w infrastrukturze informatycznej urzędu
 • współtworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby przetargów oraz innych postępowań związanych z zamówieniami publicznymi, ocenianie ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z SIWZ, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych oraz komitetów sterujących dotyczących zakupu i wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych lub modernizacji już istniejących

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z projektowaniu lub wdrażaniu systemów informatycznych (tj. sprzętu, produktów informatycznych, oprogramowania, aplikacji)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • myślenie analityczne
  • komunikacja
  • współpraca
  • kreatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • szkolenie z zakresu modelowania procesów biznesowych
 • szkolenie certyfikowane z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub szkolenie certyfikowane z metodyki zarządzania projektami Project Management Institute
 • szkolenie ITIL na poziomie Foundation

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z projektowaniem lub wdrażaniu systemów informatycznych (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z projektowaniem lub wdrażaniu systemów informatycznych jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe informatyczne
 • kopia dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu z zakresu modelowania procesów biznesowych
 • kopie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub kopie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu z metodyki zarządzania projektami Project Management Institute
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu ITIL na poziomie Foundation

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym BDGstsp8/2016.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 320, 36 92 207, 36 92 438
  Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
  • zadanie praktyczne typu case study
  • test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych i dodatkowych
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego oraz weryfikacją znajomości języka angielskiego

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: wykształcenia wyższego informatycznego, udziału w szkoleniu z zakresu modelowania procesów biznesowych, udziału w certyfikowanym szkoleniu z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub udziału w certyfikowanym szkoleniu z zakresu metodyki zarządzania projektami Project Management Institute, udziału w szkoleniu z zakresu ITIL na poziomie Foundation oraz 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.