Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nieprawidłowości
 • w Wydziale Nieprawidłowości Departamentu Funduszy Ekologicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i kontrolowanie procesu postępowania z nieprawidłowością przez Instytucje Wdrażające, w tym prawidłowości oceny naruszeń, uznania wydatków za niekwalifikowane oraz nakładania korekt finansowych
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i zażaleń Beneficjentów oraz innych podmiotów zainteresowanych w obszarze właściwości zadań Wydziału
 • analizowanie, ocenianie i opiniowanie przekazanych przez instytucje podległe wniosków na podstawie art. 165 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz określanie zasadności ich przekazania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • weryfikowanie, analizowanie dokumentów (także w języku angielskim) związanych z realizacją zadań w obszarze nieprawidłowości, w tym w szczególności audytów przeprowadzonych przez Komisję Europejską, kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, przygotowywanie stanowisk resortowych oraz na ich podstawie formułowanie usprawnień systemowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym kończących się wydawaniem decyzji administracyjnej w odniesieniu do nieprawidłowości w ramach projektów wdrażanych ze środków UE
 • reprezentowanie Departamentu na spotkaniach i konferencjach dotyczących obszaru kontroli oraz nieprawidłowości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z przeprowadzeniem kontroli w innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu funduszy europejskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych w zakresie funduszy europejskich, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie kontroli i nieprawidłowości, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie kontroli i nieprawidłowości
  • znajomość wytycznych systemowych regulujących funkcjonowanie POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020 w zakresie: sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych, kwalifikowania wydatków i kontroli realizacji Programu
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
  • umiejętność obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym
  • komunikacja
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu funduszy europejskich (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy przy wdrażaniu funduszy europejskich jest zamieszczony na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu prawa
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEstsp54/2015.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 500, 36 92 207, 36 92 438
  Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
  • test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
  • zadanie praktyczne weryfikujące umiejętność obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym
  • rozmowa kwalifikacyjna, w tym weryfikacja znajomości języka angielskiego (tekst do tłumaczenia)

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: wykształcenia wyższego z zakresu prawa, ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych .
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.