Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Ratownictwa Medycznego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracach dotyczących modyfikacji obecnych i wprowadzenia nowych funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • udział w opracowywaniu rozwiązań organizacyjnych systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności w zakresie zadań systemu, wymagań wobec jednostek systemu z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych oraz medycznych,
 • realizacja postanowień ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obejmująca sprawowanie nadzoru nad systemem na terenie kraju, w tym analizowanie i ocenę pod względem funkcjonalności wojewódzkich planów działania systemu PRM, prowadzenie procedury zatwierdzania przez Ministra Zdrowia wojewódzkich planów działania systemu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z ratownictwem medycznym,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, administracją publiczną i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań w ramach systemu PRM,
 • analiza i rozpatrywanie spraw związanych z problemami w funkcjonowaniu systemu PRM,
 • udział w pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi z zakresu ratownictwa medycznego,
 • opracowywanie prezentacji na narady i konferencje dotyczące funkcjonowania systemu PRM.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, wskazana dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, stanowisko pracy znajduje się na II piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek posiada windę, nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ratownictwa medycznego lub ochrony zdrowia,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i aktów wykonawczych,
  • znajomość procedur administracyjnych,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ratownictwa medycznego,
 • studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania kryzysowego albo ratownictwa medycznego,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Ratownictwa Medycznego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego
  i Ochrony Informacji Niejawnych”.

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie
  na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,5 do 2,0.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych (22) 63 49 258,
  w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.