Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z kształceniem przeddyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności zadań związanych z monitorowaniem kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w uczelniach medycznych i innych uczelniach wyższych prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
 • realizowanie zadań związanych z określaniem przez Ministra Zdrowia, w drodze rozporządzenia, limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w uczelniach wyższych, prowadzących kształcenie na ww. kierunkach oraz wydawaniem przez Ministra Zdrowia zgody na zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów,
 • realizacja zadań związanych z monitorowaniem procesu odbywania staży podyplomowych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności planowaniem, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, środków finansowych na ich realizację oraz wydawaniem przez Ministra Zdrowia zgody na rozpoczęcie stażu podyplomowego w innym terminie,
 • prowadzenie prac w zakresie organizacji i przeprowadzania LEK i LDEK;
 • udział w procedurze realizacji zadań związanych z opiniowaniem wniosków uczelni wyższych ubiegających się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym oraz monitorowaniem procedury akredytacji uczelni wyższych za granicą, w szczególności w zakresie uzyskania certyfikatu porównywalności kształcenia na ww. kierunkach;
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności z innymi ministerstwami, centralnymi urzędami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, urzędami wojewódzkimi, Centrum Egzaminów Medycznych, CMKP, konsultantami w ochronie zdrowia oraz samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów,
 • przygotowywanie analiz oraz opracowywanie stanowisk i korespondencji zakresie kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji i przeprowadzania LEK i LDEK oraz realizacji staży podyplomowych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na I piętrze; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa z zakresu kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
  • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera MS Office, w szczególności Excel,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl w zakładce Ministerstwo/Urząd;/Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem „starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa na zastępstwo)”.

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,553
  do 2,102.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
   w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22) 63 49 400,
   w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.