Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw programowania dla baz danych
 • w Departamencie Analiz i Strategii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 5 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami w zakresie opracowania koncepcji rozbudowy bazy analiz i jej wdrażania,
 • bieżąca realizacja działań związanych z udostępnianiem wiedzy, administracja i rozbudową bazy analiz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku przy ul. Długiej 5; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, matematyka, fizyka, metody ilościowe w ekonomii,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy z dużymi bazami i hurtowniami danych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w zakresie wykonywanych zadań,
  • znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych,
  • znajomość języka SQL, modelu relacyjnych baz danych oraz umiejętności obsługi głównych serwerów,
  • znajomość środowiska statystycznego R,
  • znajomość języka JavaScript,
  • umiejętność programowania w wybranym języku programowania (C++, Pyton),
  • umiejętność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.

wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych pojęć związanych z e-learningiem i zarządzaniem wiedzą,
 • znajomość tematyki map potrzeb zdrowotnych,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów udostępniania zarządzania wiedzą w przedsiębiorcach sektora prywatnego/ jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami usług udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie w tworzeniu systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie zawodowe lub współpraca przy projektach unijnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „starszy specjalista ds. programowania dla baz danych w Departamencie Analiz i Strategii”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2018) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 860-11-05,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.