Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw planowania i koordynacji
 • w Wydziel Planowania i Koordynacji w Gabinecie Prezesa PAA

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-522 Warszawa
  ul. Krucza 36

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja i uczestnictwo w planowaniu strategicznym działań Agencji w perspektywie długoterminowej, w tym opracowywanie dokumnetów programowych Agencji
 • koordynacja i uczestnictwo w planowaniu operacyjnym działań Agencji w perspektywie krótkoterminowej, w tym opracowywanie dokumentów operacyjnych Agencji
 • monitorowanie i koordynacja realizacji programów, planów i innych dokumentów operacyjnych oraz strategicznych Agencji
 • uczestnictwo w koordynacji współpracy z organami administracji i innymi podmiotami
 • sporządzanie planu działalności oraz sprawozdania z działaności Agencji dla Ministra Środowiska
 • koordynacja prac nad dokumentami opracowywanymi przez lub na polecenie Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub ministrów lub wynikającymi z wykazu prac Rady Ministrów
 • uczestnictwo w programowaniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej z partnerami zagranicznymi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Praca w stresie, pod presją czasu. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość jężyka angielskiego na poziomie minimum B2

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, administracji, prawa, nauk politycznych, ekonomii i socjologii
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami
 • znajomość zasad kontroli zarządczej
 • znajomość narzędzi i modeli planowania strategicznego w administracji
 • doświadczenie w pracy administracji publicznej
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • znajomość Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość innego języka UE lub języka oficjalnego ONZ na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia certyfikatów potwierdzających znajomośc języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzjących 2-letnie doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka UE lub języka oficjalnego ONZ na poziomie B2
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania,administracji, prawa, nauk politycznych, ekonomii, socjologii
 • kopie dokumentów potwierdzjacych doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • kopie dokumentów potwierdzających szkolenia w zakresie zarządzania projektami

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  Krucza 36
  00-522 Warszawa
  Z dopiskiem w liście motywacyjnym: „starszy specjalista GP”

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru – mailowo lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Dodatkowe informacje (022 695 98 38).