Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Oddziale Administracyjno – Gospodarczym w Wydziale Organizacyjno–Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15,
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności związanych z zagospodarowaniem mienia ruchomego, aż do ostatecznego zakończenia postępowania poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowiznę, najem, dzierżawę lub likwidację,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu działania prowadzonych przez Oddział zapytań ofertowych oraz danych niezbędnych do przygotowywania postępowań przetargowych, celem udzielenia zamówień publicznych,
 • współdziałanie w przygotowywaniu umów na najem, użyczenie oraz dzierżawę dla najemców mających siedziby w PUW,
 • weryfikowanie i ewidencjonowanie wniosków o wykonanie pieczęci urzędowych i innych pieczęci na potrzeby Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co
  najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
  – kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II piętrze w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy
  do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra.
  Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej – co najmniej 1,5 roku,
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia,
  • znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, co najmniej półtoraroczne doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul.Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Umowa o pracę na zastępstwo do 14 lutego 2016 r.
  Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z pozostałych wymagań niezbędnych.
  Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 8671210.