Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w wieloosobowym stanowisku do spraw inspekcji i orzecznictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
  ul. Chopina 5, 20-026 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w terenie, w tym na wysokości,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
 • prowadzenie spraw z zakresu postępowań mandatowych,
 • współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz urzędami,
 • prowadzenie rejestrów RKO i RKB,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, kontrola w terenie , praca na wysokości, dobra sprawność fizyczna.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – urządzenia pomiarowe,
  – praca przy komputerze,
  – prowadzenie samochodu służbowego,
  – bariera architektoniczna – brak windy.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów towarzyszących tej ustawie,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • prawo jazdy kat B (czynne),
  • umiejętność pracy w zespole, uczciwość.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym,
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy podejmowaniu rozstrzygnięć,
 • rzetelność, staranność i obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i odpowiedzialność.
 • obsługa programu elektronicznego obiegu dokumentów np. ESSID, eDok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru
  Budowlanego miasta Lublin
  Chopina 5
  20-026 Lublin


Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 53-44-772, 81 53-44-773 wew. 14
  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do PINB m Lublin) nie będą brane pod uwagę.
  Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.