Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ekonomicznych
 • w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sejny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie, opisywanie i dekretowanie rachunków
 • przygotowywanie i prowadzenie rejestrów osób i firm dokonujących wpłat
 • sporzadzanie upomnień i tytułów wykonawczych
 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowość elektroniczna NBP
 • obsługa systemu TREZOR
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obsługa komputera
  siedziba urzędu na piętrze, brak windy i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne w zakresie finanse i rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w księgowości sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • rzetelność i wnikliwość
  • znajomość przepisów finansowych
  • obsługa komputera w środowisku Microsoft Office

wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu bankowość elektroniczna NBP
 • obsługa systemu TREZOR

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectwa pracy potwierdzająca pracę w księgowości sektora finansów publicznych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny
  tel. 875162511

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.