Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w tym: weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko pod względem wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, glebę, klimat akustyczny;
 • przygotowanie projektów opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko lub opinii o jego braku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w razie stwierdzenia możliwości znaczącego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Polski oraz zza granicy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, praca pod presją czasu. Sporadyczna praca w terenie – przy przeprowadzaniu wizji lokalnych. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym rok doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia oraz analizy opracowań eksperckich,
  • odpowiedzialność,
  • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) i programów użytkowych w zakresie pracy biurowej.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia w zakresie zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, pożądane posiadanie wiedzy fachowej w zakresie zagadnień związanych z ochroną powietrza , w tym znajomość metod ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • kreatywność w działaniu,
 • asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy – starszy specjalista w WOOŚ”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.