Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw funkcjonowania, gospodarowania i ochrony obszarów Natura 2000
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie leśnictwa ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów polityk, strategii, planów lub programów z dziedziny leśnictwa,
 • przygotowywanie deklaracji i zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dokumentacji dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu UE,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii w dziedzinie leśnictwa,
 • prowadzenie spraw związanych z przedstawieniem stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów z dziedziny leśnictwa, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącą stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przetwarza ją na potrzeby informatycznego systemu GIS i aktualizacja danych dotyczących sieci Natura 2000, w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000,
 • realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych,
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, z uwzględnieniem ekologicznych właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych. Praca często w terenie w trudnych warunkach, praca narażająca na utratę zdrowia. Zagrożenie korupcją. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, leśnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym 1 rok doświadczenia w obszarze ochrony środowiska lub leśnictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
  • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność pracy z systemami GIS,
  • znajomość ustawy o lasach,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy – WPN”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.