Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw uzgodnień i opinii środowiskowych
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie opinii o braku lub konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji spraw kierowanych do Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz prowadzenie korespondencji w sprawach kierowanych do Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z wykonywaniem skomplikowanych zadań,
  zagrożenie korupcją,
  krajowe wyjazdy służbowe,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind- pokój znajduje się na II piętrze,
  przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich,
  brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne
  siedziba jednostki znajduje się na pierwszym i drugim piętrze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ocenami oddziaływania na środowisko, potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość zagadnień i przepisów dot. ocen oddziaływania na środowisko,
  • znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych,
  • biegła umiejętność obsługi komputera (Ms Word, Ms Excel, baza danych), poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej,
  • umiejętności organizacyjne oraz pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość zagadnień dotyczących wpływu przedsięwzięć na przyrodę,
 • znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ocenami oddziaływania na środowisko.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce
  z dopiskiem ,,Oferta pracy w WOO”

Inne informacje:

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.