Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw planów i ocen strategicznych
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie projektów studium, planów, programów, strategii itp. wraz z prognozą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego,
 • uzgadnianie możliwości odstąpienia lub braku konieczności/konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdy realizacja dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów studium, planów, programów, strategii itp. opracowywanych przez różne organy w ramach strategicznej oceny,
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (z wyłączeniem parku narodowego i jego otuliny),
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (z wyłączeniem parku narodowego i jego otuliny).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zagrożenie korupcją,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind- pokój znajduje się na II piętrze,
  przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich,
  brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne
  siedziba jednostki znajduje się na pierwszym i drugim piętrze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub jednostce planistycznej na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność czytania map różnego rodzaju,
  • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
  • znajomość przepisów ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), kodeksu postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • odbyte przeszkolenie w zakresie obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

  z dopiskiem ,,Oferta pracy w WPN”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu
  6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.