Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw ds. obszarów Natura 2000
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowywanie projektów uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
 • Opracowywanie projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000;
 • Przygotowywanie opinii w formie zaświadczenia lub deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • Nadzorowanie wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami;
 • Przygotowywanie projektów preliminarzy budżetowych na ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizacją tych projektów, finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej;
 • Opracowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych;
 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa
  krajowe wyjazdy służbowe – w zakresie nadzorowanie wykonania kompensacji przyrodniczej i wynikające z kontaktów zewnętrznych
  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na III piętrze z dostępem do światłą dziennego
  stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon stacjonarny
  budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii geografii lub gospodarki przestrzennej lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrona środowiska lub architektury krajobrazu lub biologii lub geografii lub gospodarki przestrzennej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność argumentacji stanowiska,
  • znajomość ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność pracy z systemami GIS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  (budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
  lub składać w pokoju 3206 (sekretariat) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOF.110.9.2015”

Inne informacje:

  •Zatrudnienie w formie umowy na zastępstwo.
  •Przewidywana długość zatrudnienia – około 12 miesięcy.
  •Prosimy o podanie danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  •Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub mailem.
  •Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny podpis.
  •Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  •W terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty nieodebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-68-05 lub (71) 340-60-22.