Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw gospodarki nieruchomościami
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie wniosków o ustalenie linii brzegu oraz o przekazanie w trwały zarząd i do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w celu uzyskania właściwych decyzji administracyjnych.
 • Sporządzanie wniosków wraz ze skompletowaniem dokumentów do Sądów Rejonowych o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZGW w Krakowie w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
 • Ustalenie zasadności roszczeń odszkodowawczych oraz przygotowanie ugód cywilnych określających wysokość odszkodowań za grunty zajęte trwale w sposób naturalny przez wody płynące w celu naprawienia przez Skarb Państwa szkód wyrządzonych dotychczasowym właścicielom.
 • Sprawdzanie i weryfikacja otrzymanych decyzji administracyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych i zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków w celu wyeliminowania błędów merytorycznych i oczywistych omyłek.
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej w sprawach dotyczących linii brzegu i trwałego zarządu.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej opracowanej w związku z ustaleniem linii brzegowej oraz elaboratów szacunkowych określających odszkodowanie za utracony grunt.
 • Współpraca ze starostwami i zarządami zlewni w zakresie ewidencji gruntów w tym podziały, rozgraniczenia i modernizacja operatu ewidencji..
 • Prowadzenie ewidencji spraw związanych z przejęciem z mocy prawa gruntów zajętych w sposób naturalny przez powierzchniowe wody płynące oraz odszkodowań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Czas pracy zgodny z przepisami o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 22 (cztery kondygnacje). Budynek nie został wyposażony w udogodnienia w postaci wind dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi jest w odpowiednich wymiarach. Toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tylko jedna toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym (wieloosobowym).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji prawnej i gospodarki nieruchomościami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa pakietu MS Office
  • znajomość przepisów: Prawo Wodne, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami i Księgach Wieczystych
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • samodzielności w pracy
  • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia geodezyjne z 1 i 2 zakresu
 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
 • studia lub kursy w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Marszałka J. Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków
  (parter – dziennik podawczy)

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w/w. terminie pod adres urzędu RZGW w Krakowie z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie : „Starszy Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami”


  Informacje dodatkowe:
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (012) 62 84 230

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.