Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw administrowania nadrzędną infrastrukturą sieciowo-serwerową oraz utrzymania bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • w Biurze Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania narzędziowego, nadrzędną infrastrukturą sieciową celem zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Administrowanie, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania narzędziowego, nadrzędną, fizyczną i wirtualną infrastrukturą serwerów, pamięci masowych celem zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Monitorowanie, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania narzędziowego, pracy urządzeń, aplikacji i usług sieciowych celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz aktywnego przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom dla systemów informatycznych
 • Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom w celu pomocy w rozwiązaniu problemów (III linia wsparcia)
 • Projektowanie nowych rozwiązań, testowanie i wdrażanie nowych technologii w celu podnoszenia bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności systemów informatycznych
 • Analizowanie potrzeb i przygotowywanie propozycji zakupów usług, urządzeń sieciowych, serwerów i innego sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz opracowywanie dokumentacji przetargowej w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury informatycznej
 • Udzielanie wsparcia przy opracowywaniu i rozwijaniu polityki bezpieczeństwa i procedur zarządzania systemami informatycznymi w celu ustalania zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemach informatycznych
 • Opracowywanie, aktualizowanie procedur i dokumentacji technicznej realizowanych działań w celu zapewniania efektywności zarządzania infrastrukturą sieciową, fizyczną i wirtualną infrastrukturą serwerów oraz pamięci masowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty z dostawcami i gwarantami branżowych rozwiązań sprzętowych
  i programowych wykorzystywanych w Urzędzie celem konsultacji i obsługi zgłoszeń. Kontakt z jednostkami administracji zespolonej celem konsultacji i pomocy technicznej. Występuje możliwość pracy poza normalnymi godzinami pracy (usuwanie awarii, planowane prace konserwacyjne lub rozwojowe). Istnieje konieczność pracy wykonywanej poza stałym miejscem pracy (inne budynki urzędu, jednostki administracji zespolonej). Zachodzi również potrzeba cyklicznej dyspozycyjność (w formie dyżurów poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy i święta), w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania infrastruktury sieciowej i serwerowej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w suterenie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek wyposażony jest w windy osobowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputery, aktywne urządzenia sieciowe, pasywny osprzęt sieciowy, komputerowe urządzenia peryferyjne, narzędzia pomiarowe, narzędzia ręczne. Możliwa praca na wysokości z poziomu drabiny. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała i pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. W innych pomieszczeniach w których wykonywana jest praca mogą występować warunki uciążliwe spowodowane małą powierzchnią oraz wąskim ciągiem komunikacyjnym, a także sztucznym oświetleniem (pomieszczenia węzłów dystrybucyjnych, serwerownie w których utrzymywane są stałe warunki temperaturowe).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z administrowaniem i zarządzaniem systemami serwerowymi i sieciami teleinformatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • umiejętność zarządzania: macierzami pamięci masowej, urządzeniami UTM
  • znajomość systemów operacyjnych Linux w zakresie administracji
  • znajomość systemów operacyjnych Windows Server w zakresie administracji
  • znajomość technologii, protokołów i usług sieciowych (TCP/IP, SMTP, POP3/IMAP, DNS, DHCP, SSH, VPN, HTTP/HTTPS, NAT, routing statyczny, NTP, WiFi, IPSec)
  • znajomość: konfiguracji urządzeń i protokołów sieciowych warstwy 2 i 3, z zakresu konfiguracji i zarządzania środowiskiem wirtualnym
  • znajomość: rozwiązań i technologii związanych z bezpieczeństwem IT, technik archiwizacji i kopii bezpieczeństwa, zarządzania systemami poczty elektronicznej
  • znajomość ustaw: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o dostępie do informacji publicznej
  • znajomość rozporządzenia RM ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu: administracji serwerowymi systemami (Windows/Linux) lub technologii wirtualizacji lub administrowania (zarządzania) infrastrukturą sieciową lub zarządzania bezpieczeństwem IT
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  BOK Jagiellońska 25, pokój 161 parter
  40-032 Katowice z dopiskiem ,,Oferta pracy – starszy specjalista ds. administrowania nadrzędną infrastrukturą sieciowo-serwerową oraz utrzymania bezpieczeństwa systemów informatycznych”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl,
  w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2016 r.